Adatvédelmi szabályzat

1. Általános Információk

A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy információt nyújtson Önnek a honlapunk és a kapcsolódó szolgáltatások használata során történő személyes adatok kezelését illetően. Ezen adatkezelési tájékoztató minden honlapra és szolgáltatásra vonatkozik amely a jelen adatkezelési tájékoztatóra utal.

1.1.Személyes adatok kezelése

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 4. cikkének értelmében a személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ, például név, cím, e-mail cím stb.

1.2.Adatkezelő

A GDPR 4. cikk (7) bekezdése értelmében a személyes adatok kezeléséért felelős: Stamina Kft. (székhely: 8380 Hévíz Széchenyi utca 24., email címe: kata[ kukac]ladyesther.hu , telefonszám: +36-70-6099327)

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: kata[ kukac]ladyesther.hu

1.3.Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről,

az adatkezelés céljairól,

azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk,

az adatkezelés időtartamáról,

a jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult – elektronikus úton benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]
Rendszerünk lehetőséget biztosít az Érintett felhasználói fiókjában a rendszerben tárolt személyes adatok, illetve egyéb adatok letöltésére, megismerésére.

Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. A személyes adatok helyesbítésére egyébként a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosítunk. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat a kata[ kukac]ladyesther.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

Az Érintett reklám részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból és az Érintett részére a továbbiakban nem küld reklámot. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, Adatkezelő székhelyére küldött levél útján, mind pedig elektronikusan a kata[ kukac]ladyesther.hu e-mail címre történő levél küldéssel lehetőség van [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;

ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

1.4.Közlés a Hatósággal
Jogszabályi kötelezettség esetén fenntartjuk a jogot, hogy információkat közöljünk Önről, amennyiben kötelesek vagyunk azokat az illetékes hatóságok vagy végrehajtó szervek részére átadni.
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése a honlapunk meglátogatásakor

Amikor csak tájékozódási céllal látogatja meg és használja a honlapunkat, például nem regisztrál vagy nem nyújt más módon információt a részünkre, csak a böngészője által a szerverünknek továbbított személyes adatokat gyűjtjük, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy megjelenítsük a honlapunkat Önnek és hogy garantáljuk a stabilitást és a biztonságot.

A kívánt célokkal (a weboldal megjelenítése és tartalmának elrendezése) összhangban a begyűjtött adatokat továbbítjuk külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (például tárhely, tartalomkezelő rendszer).

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

2.1 Cookie-k

A fent említett adatok mellett az Ön számítógépe cookie-kat tárol akkor, amikor meglátogatja és használja a honlapunkat. A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az eszközén bizonyos információk mentése érdekében. Amikor Ön a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja meg honlapunkat, a cookie-kban mentett információ vagy a honlapunkra („Első Fél cookie-ja”) továbbítódik vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez a cookie tartozik („Harmadik Fél cookie-ja”).

A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy Ön korábban már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra használjuk, hogy a honlapot az Ön preferenciáival összhangban optimális módon tervezzük és jelenítsük meg. Ebben a vonatkozásban csak maga a cookie kerül azonosításra az eszközén. Ezen a mértéken túl a személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy abban az esetben mentjük, ha az feltétlenül szükséges az Ön részére felkínált és az Ön által elért szolgáltatás használatához.

Ez a honlap a cookie-k alábbi típusait használja, amely cookie-k terjedelmére és funkciójára vonatkozó magyarázat alább található:

    Feltétlenül szükséges cookie-k (A típus)
    Funkció és Teljesítmény cookie-k (B típus)
    Hozzájáruláson alapuló cookie-k (például marketing) (C típus)

Jelen adatvédelmi szabályzatban további információkat talál a honlapjainkon használt eszközök leírásában rögzített és használt cookie-k típusairól.

2.1.1 Feltétlenül szükséges cookie-k (A típus)

A feltétlenül szükséges cookie-k olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlapjaink nem használhatók rendeltetésszerűen. Ezen cookie-kat kizárólag mi használjuk, ezért ezek az első fél cookie-jai. Ez azt jelenti, hogy a cookie-kban tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapunkra.

A feltétlenül szükséges cookie-k például arra szolgálnak, hogy Ön, mint regisztrált felhasználó mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlapunk különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.

A feltétlenül szükséges cookie-k használata a honlapunkon a beleegyezése nélkül lehetséges. A feltétlenül szükséges cookie-k ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Ön ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a cookie-kat a böngészőjében.

Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.

2.1.2 Funkció és Teljesítmény cookie-k (B típus)

A funkció cookie-k lehetővé teszik, hogy a honlapunk már megadott adatokat tároljon (mint például a regisztrált név vagy keresés), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljon. Ezen cookie-k csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az Ön egyéb honlapokon való mozgását.

A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapjainkat, annak érdekében, hogy a honlapok vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsuk. Ezen cookie-k segítenek például meghatározni, hogy a honlapunk aloldalai látogatottak-e, illetve hogy mely aloldalak a látogatottak, valamint hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. Rögítjük különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát, a honlapunkon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések vezették el hozzánk, az országot, a régiót és adott esetben a várost, ahonnan belépnek, valamint a honlapunkra belépő mobil eszközök arányát. Ennek eredményeként a felhasználóink igényeinek megfelelően tudjuk alakítani a honlapunk tartalmát és optimalizálni tudjuk a kínálatunkat. A számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.

Ön ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a cookie-kat a böngészőjében.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

2.1.3 Beleegyezésen alapuló cookie-k (C típus)

Azon cookie-kat, amelyek nem feltétlenül szükségesek (A típus) és nem funkció vagy teljesítmény cookie-k (B típus), így például a marketing cookie-k külső reklámtársaságoktól érkeznek (harmadik fél cookie-jai) és a felhasználó által látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy a felhasználónak célcsoportra irányuló reklámot készítsen.

Az online reklámozáshoz használt cookie-k letiltása

Sok cég online reklámozásra használt cookie-jait kezelheti olyan, önszabályozó programok keretében számos országban létrehozott eszközök révén, amelyek biztosítják a fogyasztók választási lehetőségének az érvényesülését, mint amilyen például az amerikai https://www.aboutads.info/choices/ vagy az európai http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

A hozzájáruláson alapuló cookie-k (C típus) használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor visszavonhatja a cookie beállításainak megfelelő módosításával.

Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.

2.1.4 A cookie-k kezelése és törlése

A böngészőjét beállíthatja úgy, hogy az a cookie-k mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy Ön egyetért-e a cookie-k bekapcsolásával. Ön bármikor törölheti is azokat a cookie-kat, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngészője súgó funkciója használatával részletes tájékoztatást kaphat ennek működéséről.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k használatának általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlapunk bizonyos funkcióinak működését.

2.2 Webelemzések

2.3 Közösségi Beépülő Modulok

Honlapunkon használjuk a közösségi hálók beépülő moduljait („beépülő modulok”), különösen a Facebook „Doboz” vagy „Megosztás az ismerősökkel” gombját. A Facebook honlapját, a facebook.com-ot a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti. A Facebook.com-ért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős Európában. A beépülő modulok általában Facebook logóval vannak megjelölve.

A Facebook mellett a „Google+”” (szolgáltató: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) beépülő moduljait is használjuk.

Az adatok csak akkor kerülnek továbbításra a közösségi hálók részére, ha Ön a megfelelő közösségi háló gombjára kattint. Ebben az esetben az internetböngészője kapcsolódik az érintett közösségi háló szervereihez. A megfelelő gombra kattintással (pl.: „Továbbítás”, „Megosztás” vagy „Megosztás ismerősökkel”) Ön beleegyezik abba, hogy a böngészője kapcsolatot teremt az érintett közösségi háló szervereivel, és továbbítja a használati adatokat a közösségi háló megfelelő üzemeltetőjéhez és fordítva. Nem tudjuk befolyásolni, hogy a közösségi hálók ezután milyen jellegű és terjedelmű adatokat gyűjtenek.

A közösségi háló szolgáltató felhasználói profilként tárolja az Önről gyűjtött adatokat és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja. Az ilyen értékelés különösen a keresletnek megfelelő reklámtevékenység kialakítása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Ön honlapunkon folytatott tevékenységeiről. Jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot az érintett beépülő modul szolgáltatójával.

Az adatok arra tekintet nélkül kerülnek továbbításra, hogy van-e fiókja a beépülő modul szolgáltatójánál és be van-e oda jelentkezve. Ha bejelentkezett a beépülő modul szolgáltatójához, az általunk gyűjtött adatait közvetlenül hozzárendelik a beépülő modul szolgáltatójánál meglévő fiókjához. Ha az aktivált gombra kattint, és például kapcsolódik az oldalhoz, a beépülő modul szolgáltatója is tárolja az információt a felhasználói fiókjában és nyilvánosan megosztja azt az Ön ismerőseivel. Javasoljuk, hogy rendszeresen jelentkezzen ki a közösségi háló használata után, különösen mielőtt aktiválja a gombot, így elkerülheti, hogy Önt hozzárendeljék a beépülő modul szolgáltatójánál meglévő profiljához.

Az adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a beépülő modul szolgáltatója általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, nézze meg ezen szolgáltatók alább megjelölt adatvédelmi nyilatkozatait, amelyek további információval szolgálnak az ebbe a tárgykörbe tartozó jogaival, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is.

a)     Facebook Inc., (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA);
    http://www.facebook.com/policy.php további információ az adatgyűjtésről:
    http://www.facebook.com/help/186325668085084,
    http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, valamint http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.
    A Facebook alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b)     Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA;
    https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
    A Google alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.4 Közösségi Bejelentkezés

Adatvédelmi okokból tudatosan úgy döntöttünk, hogy a regisztrációhoz és az Ön ügyfél fiókjába történő belépéshez Önnek nincs lehetősége a közösségi hálók egyikén, a Facebookon, vagy Google+-on meglévő profiljával regisztrálni vagy bejelentkezni.

2.5 YouTube-Videók

Honlapunkra YouTube videókat integráltunk, amelyeket a http://www.YouTube.com-on tárolnak és amelyek közvetlenül lejátszhatók a honlapunkról. Ezeket mind integrálták a „kiterjesztett adatvédelmi eljárásba”, vagyis Önről, mint felhasználóról nem kerül továbbításra adat a YouTube részére, ha nem kattint a videókra, hogy elindítsa a lejátszásukat. Csak a videók lejátszása esetén kerülnek a következő bekezdésben hivatkozott adatok a YouTube részére továbbításra. Erre az adattovábbításra nincs befolyásunk.

A honlap meglátogatásakor a YouTube tájékoztatást kap arról, hogy Ön belépett a honlapunk megfelelő aloldalára. Továbbá a jelen adatvédelmi szabályzat 2. fejezetében meghatározott adatok kerülnek továbbításra. Ez független attól, hogy a YouTube nyújt-e felhasználói fiókot, vagy nem létezik felhasználói fiók. Ha Ön be van jelentkezve a Google-ba, az adatait közvetlenül összekapcsolják a fiókjával. Ha nem szeretné, hogy Önt összekapcsolják a YouTube profiljával, a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A YouTube felhasználói profilokként tárolja az adatait és reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja azokat. Az ilyen értékelés különösen a keresletorientált reklámtevékenység nyújtása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Ön honlapunkon folytatott tevékenységeiről. Jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot a YouTube-al.

A YouTube általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a YouTube általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, nézze meg az adatvédelmi szabályzatot, amelyben további információkat talál a jogairól, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; A Google alávetette magát EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

3. További szolgáltatások (online és offline)

A honlapunk tisztán információs célú használata mellett különböző szolgáltatásokat kínálunk, amelyek céljából kezeljük az Ön személyes adatait.

Ha szerződött szolgáltatókat veszünk igénybe a kínálatunk szerinti egyes funkciók ellátására, vagy ha az Ön adatait reklámozási célra szeretnénk használni, részletesen tájékoztatni fogjuk Önt az alábbi eljárásokról.

3.1 Kapcsolatfelvétel

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, pl. e-mail-en vagy a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, az Ön által megadott adatokat (az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, születési időpontját) a kérdései megválaszolása érdekében tároljuk. Az ezzel összefüggésben keletkező adatokat töröljük, miután a tárolásukra a továbbiakban már nincs szükség (általában egy év elteltével) vagy korlátozzuk az adatkezelést, ha jogszabály szerinti megőrzési kötelezettségek állnak fenn vagy elévülési időt kell figyelembe venni.

A kapcsolatfelvétel során felmerülő adatok kezelése során jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az adatokat a jogszabályi követelményeknek megfelelően, a belső kommunikáció céljából, valamint a megfelelő adminisztratív célok érdekében, belső ellenőrzések végrehajtása érdekében vagy a vonatkozó kapcsolatfelvételi kérelemnek megfelelően kezeljük. Ezen adatkezelés ellen a 4. pont  előírásai szerint tiltakozhat. Az adatokat kivételesen tovább megőrizzük, ha azokra jogi követelések bizonyítása, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség.

A kívánt célokkal (kapcsolatok és ügyfélszolgálat kialakítása) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk egyéb kapcsolt vállalkozások részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhelyszolgáltatóknak, kiszállítást végző szolgáltatóknak). A platform/tárhelyszolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal, vagy pedig ezek a szolgáltatók (ezen túlmenően) az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

3.2 Hírlevél

A hírlevél híreket, ajánlatokat és a kiválasztott Lady Esther márkára vonatkozó további információkat tartalmaz. A hírlevélre történő feliratkozással személyre szabott információkat fog kapni a termékekről, szolgáltatásokról vagy hasonló promóciókban e-mail vagy a saját vagy harmadik fél csatornáján (pl. közösségi médián keresztül) megjelenő hirdetések útján történő részvételre vonatkozó ajánlatokról.

A hírlevélre történő regisztrációjával Ön a saját igényeire szabott („személyre szóló”) hírlevelet fog kapni. Az Ön számára releváns információk összeállítása érdekében értékeljük a honlapjainkon vagy a hírlevélben tanúsított vásárlási és kattintási szokásait.

Rendszerint havonta egyszer küldünk hírlevelet („rendszeresen”). Egyedi esetekben (pl. különleges akciók esetén) heti e-mail küldés is előfordulhat.

Ezen összegyűjtött adatok 18 hónap után automatikusan törlésre kerülnek, ha többé nem válaszolnak a hírlevelekre, pl. nem nyitják meg őket (inaktivitás). Amennyiben nem kíván a továbbiakban hírlevelet kapni, bármikor leiratkozhat róla. Kattintson a valamennyi hírlevélben megtalálható linkre, ami után Önt végigvezetik a leiratkozási folyamaton, vagy küldje el részünkre e-mailen a visszavonásról szóló nyilatkozatát.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekedzés a) pont.

3.3 Bejelentkezési Profil

A regisztrációval lehetőséget nyújtunk Önnek, hogy értékeléseket írjon, létrehozzon egy kedvencek listát, hírlevelet kapjon, valamint a jövőben a szokásai alapján csak személyre szóló tartalmat szolgáltatunk Önnek; Ön hozzájárul ahhoz, hogy tároljuk, valamint piackutatási és hirdetési célokra használjuk az adatait. Ezt követően a termékeinkre vagy a szolgáltatásinkra vonatkozó, egyénre szabott reklámokat tudunk küldeni Önnek.

A kívánt célokkal (a reklámtevékenység végzése stb.) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk egyéb kapcsolt vállalkozások részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhelyszolgáltatóknak). A platform/tárhelyszolgáltatók hozzáférhetnek harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból) származó személyes adatokhoz. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal, vagy pedig ezek a szolgáltatók (ezen túlmenően) az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek. További információ a témáról itt olvasható: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Az adatai törlésre kerülnek, amint kijelentkezett a programból, kivéve, ha ez jogszabályi adatmegőrzési kötelezettségekbe vagy elévülési szabályokba ütközik. Az adatai törlése érdekében kérjük, jelentkezzen be az ügyfélfiókjába és fejezze be a leiratkozási folyamatot, vagy küldje el részünkre e-mailen az adatkezelésre vonatkozó visszavonási nyilatkozatát. Személyes adatait 24 hónapnyi inaktivitást követően automatikusan töröljük.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

3.4 Értékelések és Vélemények

A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van termékek, eljárások értékelését és bírálatát vagy a honlapon megtalálható ajánlatokra vonatkozó egyéb értékeléseket benyújtani a használati feltételekkel összhangban. Jogos érdekünk, hogy a felhasználók kinyilváníthassák a termékekre vonatkozó szabad véleményüket.

Az Ön értékelését a felhasználónevével együtt tesszük közzé. Javasoljuk, hogy a teljes neve helyett használjon álnevet. Az értékeléseket nem vizsgálják felül a közzététel előtt. Fenntartjuk a jogot, hogy töröljük a hozzászólásokat, ha azokat, mint jogelleneseket harmadik felek kifogásolják.

A kívánt célokkal (a honlapon történő közzététel) összhangban a begyűjtött adatokat adatkezelés céljából továbbítjuk egyéb kapcsolt vállalkozások részére, vagy külső szolgáltatóknak, szerződéses partnereknek (pl. tárhely szolgáltatók, ügyfélszolgálati szolgáltatók).

A hozzászólások a belépési fióknak megfelelőn törlésre kerülnek.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

4. Személyes Adatok Kezelése Elleni Tiltakozás, az Ön Személyes Adatok Kezeléséhez való Hozzájárulásának Visszavonása

Ha Ön hozzájárult (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) az adatai kezeléséhez, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az adatok részünkre történő átadását követően a visszavonás hatással van az Ön személyes adatai kezelésének az elfogadhatóságára.
Ha az érdekek mérlegelésére alapozzuk az Ön személyes adatainak a kezelését (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), lehetősége van az adatkezelés ellen tiltakozni. Ez az eset áll fenn, amikor az adatkezelés különösen az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez nem szükséges, amelyet a funkciók alábbi leírásában ismertetünk. Kérjük, hogy a tiltakozásában ismertesse azokat az okokat, hogy miért nem úgy kellene kezelnünk a személyes adatait, ahogyan tettük. Amennyiben a tiltakozása megalapozott, megvizsgáljuk azt, és vagy befejezzük vagy módosítjuk az adatkezelést, vagy felhívjuk a figyelmét a méltányolható nyomós indokainkra, amelyek alapján folytatjuk az adatkezelést.
Természetesen bármikor kifogásolhatja a személyes adatainak kezelését. Kifogását az alábbi címekre küldheti: kata[kukac ] ladyesther.hu.